Privacyreglement

 
Triade Huis van de Kunsten, gevestigd aan Middenweg 2 1782 BG Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.
 
Contactgegevens:
Triade Huis van de Kunsten
Middenweg 2
1782 BG Den Helder
T: 0223-537200
E: info@triade-denhelder.nl
 
Rachèlle Algra is de Functionaris Gegevensbescherming van Triade Huis van de Kunsten. Rachèlle is te bereiken via administratie@triade-denhelder.nl
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Triade vraagt je bij een inschrijving als cursist om persoonlijke gegevens. Door het aanleveren van deze gegevens stel je ons in staat om je zo goed mogelijk van dienst zijn en - op momenten dat dit nodig is - met je in contact te komen. Triade verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Natuurlijk moet je de zekerheid hebben dat je privacy wordt beschermd en dat er met jouw gegevens geen dingen gebeuren die je niet wilt. Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin kun je lezen hoe we met jouw gegevens omgaan. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 Triade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Triade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 Gegevens ten behoeve van korting op het lesgeld:

 • Om korting op het lesgeld te verkrijgen is volgens ons cursusreglement voor de vaststelling van het bruto-jaarinkomen een jaaropgave of een accountantsverklaring noodzakelijk.
 • Deze gegevens worden uitsluitend ingezien door de administrateur en niet door ons bewaard.
 • De inkomenstariefgroep wordt door de administrateur vastgesteld op grond van deze inzage.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Triade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triade) tussen zit.
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Triade verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Triade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Voor bedrijfsmatige documenten en personeelsgegevens bestaan wettelijke minimale bewaartermijnen:

 • Bedrijfsmatige documenten, zoals de jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties en facturen voor de omzetbelasting, moeten minimaal zeven jaar worden bewaard.
 • Sollicitatiebrieven en -correspondentie mogen zonder toestemming na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken worden bewaard.
 • Sollicitatiebrieven en cv’s voor eventuele vacatures mogen met expliciete toestemming van de sollicitant maximaal een jaar worden bewaard.
 • Bij uit dienst treden van een medewerker worden verslagen van functioneringsgesprekken twee jaar bewaard.
 • De loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen bewaart Triade vijf jaar.
 • Afspraken omtrent salaris en arbeidsvoorwaarden worden zeven jaar bewaard.
 • Voor de arbeidsovereenkomst, verslaglegging in het kader van de Wet verbetering poortwachter, VUT-regeling en afspraken omtrent OR-werk geldt een bewaartermijn van twee jaar.

 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Triade verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien je om ondersteuning in de kosten van het cursusgeld vanuit het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds Den Helder (JOC) vraagt, dan worden met het JOC de daarvoor noodzakelijke gegevens gedeeld.
 
COOKIES
Triade gebruikt alleen technische en functionele cookies, of vergelijkbare technieken. Eventuele analytische cookies die worden gebruikt maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triade en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@triade-denhelder.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Triade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Triade neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@triade-denhelder.nl
 
FOTO EN FILM
Voor onze publiciteit (website, facebook, brochures, posters, krantenartikelen, advertenties) maken wij graag gebruik van beeldmateriaal van cursisten. Bij inschrijving vragen wij je te verklaren wel of niet in te stemmen met het gebruik van uw beeldmateriaal voor deze doeleinden.
 
Vastgesteld  en gepubliceerd onder de naam ‘Privacy reglement Cursisten 2018’ te Den Helder op  27 november 2018
 
S. Boschma
Directeur