Suggesties, klachten, omgangsregels en meldingen

 

Een veilige en respectvolle omgeving

Triade wil graag een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: deelnemers, medewerkers, cursisten en bezoekers. In zo’n klimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals agressie, discriminatie, pesten, racisme, machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Daarom zijn er omgangsregels en een klachtenprocedure opgesteld. Ervaart of vermoedt u sociale onveiligheid, dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon@triade-denhelder.nl

 

Suggesties en tips

Triade is als het huis van de kunsten voor de Kop van Noord-Holland een gastvrij onderkomen voor kunst, cultuur en educatie, waar iedereen kan vinden wat hem raakt en ontdekken wat hij kan. We vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over onze gastvrijheid, onze kwaliteit en ons aanbod. Daar is altijd ruimte voor verbeteringen, daar staan wij voor open. Aarzel niet en laat het ons weten. Voor suggesties kunt u mailen naar info@triade-denhelder.nl.

Klachten

Helaas gaat niet altijd alles zoals het hoort of zou moeten. Als u een klacht heeft, schroomt u dan niet ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan per brief, mail of telefoon. Elke klacht kan rekenen op een serieuze behandeling. Wanneer er iets is waarover u niet tevreden bent bij Triade, willen we dat graag snel en goed oplossen. Ook wie zich binnen Triade niet correct behandeld voelt, kan daarover zijn beklag doen.

Omgangsregels

Triade dient voor alle betrokkenen (medewerkers en deelnemers in de ruimste zin) zorg te dragen voor een sociaal veilige werkomgeving. Daarom zijn voor Triade de volgende omgangsregels opgesteld:

 1. Iemand die op een of andere wijze deel uitmaakt van of betrokken is bij Triade maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch of getalsmatig overwicht, of van het ‘voor wat hoort wat’-principe.
 2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen medewerkers en minderjarige deelnemers zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 3. Medewerkers en deelnemers discrimineren een ander niet!
 4. Medewerkers en deelnemers raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals bij houding- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking, met uitleg over het ‘waarom’.
 5. Medewerkers en deelnemers treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel op het vlak van kunsteducatie.
 6. Medewerkers en deelnemers gaan respectvol met elkaar om.
 7. Medewerkers en deelnemers houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

 

Wat is ongewenst gedrag?

Soms noemt men het ‘een geintje’, maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een ongewenste aanraking zijn, seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent–cursist of oudere–jongere, werkgever-werknemer maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar. Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor redenen dan ook en agressie in ongeacht welke vorm. Dit is ongewenst tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling.

Omgaan met ongewenst gedrag

Wanneer u onvoldoende kenbaar kan maken dat u ergens niet van bent gediend, dan kan het van kwaad tot erger worden. Iemand direct aanspreken kan soms een oplossing zijn, maar dat is niet altijd mogelijk en/of leidt niet altijd tot de gewenste verandering. Het indienen van een klacht of een melding bij de interne contactpersoon kan uitkomst bieden.

Wanneer u binnen Triade enige vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ervaren heeft, dan is er sprake van sociale onveiligheid en is de interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor deelnemers (leerlingen, cursisten en/of hun ouders) en medewerkers. De vertrouwenspersoon zet zich in om op discrete wijze een einde te maken aan uw klacht(en). Uw melding wordt daarbij altijd vertrouwelijk behandeld en indien nodig of gewenst, wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld (uiteraard altijd in overleg met degene die een melding maakt).

 

Behandeling van klachten

Wanneer er iets is waarover u niet tevreden bent bij Triade, dan kan u daarover uw beklag doen via het e-mailadres klachten@triade-denhelder.nl

Indien u zich binnen Triade niet correct behandeld voelt dan kan u daarover ook uw beklag doen. Triade gaat er vanuit dat klachten en problemen in eerste instantie rechtstreeks met de betrokkene(n) worden opgelost. Komt u niet tot een oplossing, dan kan contact worden opgenomen met de directie: directie@triade-denhelder.nl.

Wanneer u er met de directie niet naar tevredenheid uitkomt, dan staat de weg open naar de toezichthouder van Triade. Een korte brief of e-mail met de klacht volstaat dan: toezicht@triade-denhelder.nl.

Wanneer er sprake is van sociale onveiligheid, dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon@triade-denhelder.nl

 

Procedure melding sociale veiligheid

Interne contactpersoon
Voor meldingen die te maken hebben met agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en andere ongewenste gedragingen of beslissingen, kan het voor de klager meestal onprettig of niet gewenst zijn om rechtstreeks bij de andere direct betrokken partij of directie een klacht in te dienen. Cursisten, leerlingen en/of hun ouders en/of medewerkers wenden zich dan tot de interne vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring om zaken op hun juiste waarde te schatten en de juiste vervolgstappen te zetten. Contact opnemen voor een persoonlijk gesprek, in levenden lijve of per telefoon, kan per e-mail: vertrouwenspersoon@triade-denhelder.nl. Integriteit en vertrouwelijkheid zijn bij de interne contactpersoon vanzelfsprekend. De interne vertrouwenspersoon is onpartijdig, is bekend met Triade, maar heeft geen arbeidsrechtelijke relatie met Triade.

Externe vertrouwenspersoon
Mocht bovenstaande niet baten dan is er nog een externe (landelijke) vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van Triade en van alle centra voor de kunsten, aangesloten bij Kunstconnectie, is geregeld via de Kunstconnectie. Er is een landelijke meldlijn. Deze is 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbaar: 0800–0204204. De meldlijn activeert in de betreffende regio (er zijn er vier in Nederland) een professionele en getrainde externe vertrouwenspersoon (bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed), die direct contact opneemt met de melder en deze bijstaat. De externe vertrouwenspersoon wijst de klager ook de weg naar de Klachtencommissie (indien gewenst of nodig). Integriteit en vertrouwelijkheid zijn bij de externe vertrouwenspersoon vanzelfsprekend. Medewerkers van Triade wenden zich rechtstreeks tot de externe vertrouwenspersoon.

 

Procedure melden van vermoedelijke werkgerelateerde misstanden

Voor melders (zowel vrijwilligers, werknemers als opdrachtnemers van Triade) van een vermoeden van een misstand in de context van werkgerelateerde activiteiten is de Wet Bescherming Klokkenluiders van kracht.

Er is (mogelijk) sprake van een misstand:

 • in geval van nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is;
 • wanneer er sprake is van (gevaar voor) een schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld;
 • er is gevaar voor de volksgezondheid;
 • er is gevaar voor de veiligheid van personen;
 • er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
 • er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalatigheid, of er is een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht.

Interne melding
Melders van vermoedelijke werkgerelateerde misstanden per mail aan directie@triade-denhelder.nl krijgen binnen zeven dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging en binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging per mail informatie over de beoordeling en (zover van toepassing) de opvolging van de melding. 

Melders kunnen bij een melding ook de vertrouwenspersoon van Triade in de correspondentie meenemen: vertrouwenspersoon@triade-denhelder.nl. De interne vertrouwenspersoon is onpartijdig, is bekend met Triade, maar heeft geen arbeidsrechtelijke relatie met Triade.

Ook kan de Ondernemingsraad van Triade in de correspondentie worden meegenomen: or@triade-denhelder.nl

Het doen van een interne melding staat ook open voor oud-werknemers, -opdrachtnemers, -vrijwilligers, stakeholders en relaties van Triade.

Externe melding
Mocht bovenstaande niet baten of als passend ervaren worden dan is er ook de mogelijkheid om een externe melding te doen en of extern advies in te winnen. E-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl Telefoon: 088 - 133 10 00