1. aanmelding en inschrijving
Inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Hierdoor verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld en de eventuele kosten voor gebruik van materiaal. Cursisten worden pas ingeschreven indien er geen achterstand in betaling is.
 
Voor jaarcursussen muziek is bij aanmelding ná 15 juli 2019 € 5,-- administratiekosten verschuldigd. Voor alle andere cursussen is bij aanmelding na aanvang van de cursus € 5,-- extra verschuldigd.
 
2. annuleren door de cursist en restitutie
Indien de aanmelding wordt ingetrokken binnen 10 werkdagen vóór de aanvangsdatum van de eerste les of na ontvangst van de rekening/cursusbevestiging, wordt € 15,-- administratiekosten inclusief BTW in rekening gebracht. Bij annulering op of na de datum van de eerste les is het gehele cursusgeld verschuldigd.
 
Restitutie bij annulering is alléén mogelijk als er:
a. (bij de jaarcursussen muziek) een andere cursist de plaats van de annulerende cursist kan innemen;
b. een zwaarwegende reden is, die niet te voorzien was op het moment van inschrijving.
    In dit geval moet schriftelijk een verzoek worden ingediend bij Triade, waarin de redenen met eventuele bewijzen worden overlegd. Toewijzing van annulering wordt beoordeeld door de directie.
Restitutie is nooit mogelijk wanneer de helft of meer van de looptijd van de cursus is verstreken.
 
3. annulering door Triade
Cursussen voor groepen kunnen doorgaan bij tenminste 8 deelnemers. Bij een lager aantal deelnemers behoudt Triade zich het recht toe de cursus te annuleren. Uiterlijk één week voor de cursusaanvang krijgen de deelnemers bericht of de cursus al dan niet doorgaat.
 
4.cursusgeld naar inkomen (jaarcursussen muziek)
De hoogte van het cursusgeld wordt vastgesteld in tariefgroepen, op basis van het bruto gezinsinkomen in het voorafgaande kalenderjaar. Voor cursisten jonger dan 21 jaar, die nog geen eigen inkomen hebben, wordt het cursusgeld bepaald naar het bruto gezinsinkomen van de ouders, tenzij zij een studiefinanciering ontvangen. Voor cursisten van 21 jaar en ouder wordt het cursusgeld bepaald naar het bruto gezinsinkomen van de cursist.
In beginsel is elke cursist geplaatst in de hoogste tariefgroep. Wanneer een cursist in aanmerking wil komen voor een lagere tariefgroep, dient bij het aanmeldingsformulier een opgave van of gewaarborgde verklaring over het gezinsinkomen te worden overlegd. Studenten komen in de laagste tariefgroep wanneer zij hun uitkeringsbesluit tonen.

5. materiaalkosten
Gebruikte materialen worden aan het eind van de cursus individueel afgerekend. Kosten van modellen worden per cursus hoofdelijk omgeslagen over de ingeschreven cursisten.
Eventuele aanvullende informatie wordt op de Triade-website vermeld.
 
6. betalingswijze  
Er zijn twee manieren waarop het cursusgeld kan worden betaald.
a.         het gehele bedrag ineens, binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening;
b.         in termijnen; het aantal termijnen en de bedragen en overschrijvingsdata worden op de rekening vermeld en door Triade automatisch geïnd. De rekening is tevens het bewijs van inschrijving.
 
7. betalingsachterstand
Bij achterstand in betaling wordt een aanmaning verzonden, waarvoor € 10,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wordt binnen 14 dagen na dagtekening niet gereageerd, volgt aangetekend een tweede aanmaning. De kosten hiervan bedragen € 15,00. Indien ook hierop binnen 14 dagen geen betaling volgt, wordt het totale bedrag van de rekening, verhoogd met de aanmaningskosten plus de kosten voor het verkrijgen van een gerechtelijk bevel tot betaling en de deurwaarderskosten, via het Kantongerecht ingevorderd.

8. lestijd jaarcursussen muziek
Triade volgt in beginsel de vakantieregeling van het  onderwijs in Den Helder. Jaarlijks worden vakanties en vrije dagen gepubliceerd op de website van Triade. Jaarcursussen muziek worden gegeven op basis van groepslessen. Op basis van het oordeel van de docent worden de cursistengroepen samengesteld. 
Groepslessen hebben in het leerjaar 1 t/m 4 een minimale duur van 30 minuten bij twee leerlingen, 45 minuten bij drie leerlingen en bij meer leerlingen 60 minuten
In uitzonderlijke gevallen heeft een leerling 20 minuten individueel les.
Voor het 5e t/m 8e leerjaar hebben de lessen een minimale duur van 45 minuten bij twee leerlingen en 60 minuten bij drie leerlingen. In uitzonderlijke gevallen heeft een leerling 30 minuten individueel les.
Vanaf het 9e leerjaar kunnen cursisten uitsluitend les krijgen op basis van 19 lessen van 30 minuten per jaar (om de week).
Cursisten tot 21 jaar kunnen – ongeacht het aantal lesjaren – het maximale aantal lessen per jaar volgen (jaarcursus)
 
9. lestijd overige cursussen
De duur van de cursussen en de tijdsduur per les wordt jaarlijks vastgesteld en vermeld in het cursusmagazine en op de website.
 
10. verhindering van de cursist
Elke verhindering dient de cursist te melden aan de administratie. De betreffende les vervalt en wordt niet ingehaald. Indien de verhindering van langdurige aard is en bij een zwaarwegende reden, kan de directie, naar aanleiding van een schriftelijk verzoek, besluiten tot gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld.
 
11. verhindering van de docent
  1. (korte) cursussen beeldend, fotografie/Medialab, theater en dans
    Bij verhindering van de docent vervalt de les en wordt, indien mogelijk, aan het einde van de cursus ingehaald.
  2. jaarcursussen muziek en dans
    Na twee achtereenvolgende uitgevallen lessen zorgt Triade voor een vervangende docent. Als dit niet mogelijk is, heeft een leerling vanaf de derde uitgevallen les recht op evenredige restitutie van het lesgeld, te verrekenen na afloop van het cursusjaar. 
12. gezinskorting op het cursusgeld
Bij gelijktijdige indiening van de inschrijfformulieren wordt een korting op het cursusgeld toegepast van 5%, voor alle ingeschreven gezinsleden. Deze korting wordt ook toegepast bij deelname door één cursist aan meerdere cursussen.

13. klachtenregeling
Triade heeft een klachtenregeling en een externe vertrouwenspersoon.
Een informatiefolder vindt u hier en bij de balie van de administratie.
 
14. privacyregeling
Triade heeft een privacyregeling .
Een informatiefolder vindt u hier en bij de balie van de administratie.

15. publiciteitsmateriaal
Voor public relations en promotie van Triade activiteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt van foto’s/films van Triadecursisten tijdens hun activiteit. Wanneer u voor gebruik van dergelijke foto’s/video’s géén toestemming geeft, maakt u dat  schriftelijk kenbaar op het inschrijvingsformulier, d.m.v. het aanvinken van de betreffende passage.

16. bekendstelling van het cursusreglement
Het bovenstaande cursusreglement wordt gelijktijdig met een aanmeldingsformulier verstrekt en staat permanent vermeld op de website van Triade.

Nieuwsbrief

Agenda

zaterdag 21 september
11.00-14.00 uur
Triade
woensdag 27 november
's middags
Hotel Den Helder
AGENDA OVERZICHT »

Facebook